ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน

DREAM ROUTE EAST EUROPE
P เยอรมัน ออสเตรีย เชค  8 วัน 5 คืน P
เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว กาตาร์แอร์เวย์ Qatar Airways (QR)

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก0-2 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

หมายเหตุ

11-18 เม.ย. 61

59,900

ไม่มีราคาเด็ก

Infant 50% ของราคาทัวร์

12,500

25

 

23 – 30 เม.ย. 61

49,888

12,500

25

 

7-14 พ.ค. 61

49,900

12,500

25

 

21-28 พ.ค. 61

49,900

12,500

25

 

4-11 มิ.ย. 61

52,900

12,500

25

 

 

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าแล้ว

DEPARTURE QR835 BKK-DOH 20.25-23.35//QR059 DOH-MUC 01.50-07.00
สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ Qatar Airways
RETURN QR058 MUC-DOH 16.55-23.35//QR834 DOH-BKK 01.40-12.40

ราคาเพียง 49,900 .-

Download Brochures

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่